Lakes logo

Lakes Bar & Kitchen
Vreelandseweg 50
1216CH Hilversum

035 57 79 996
info@lakes.nl

maandag gesloten

Google Maps

Disclaimer Lakes Bar & Kitchen

Algemeen

Op deze internetsite (www.lakes.nl, “Website”) van Lakes Downtown B.V. h.o.d.n. Lakes Bar & Kitchen en Restaurant Lakes (“Lakes”), het restaurant wordt geëxploiteerd op de vestiging aan de Vreelandseweg 50, 1216CH Hilversum, Nederland zijn de voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) van toepassing. Lakes Downtown B.V. is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 64761843. De officiële taal van de website is Nederlands. Nederlands Recht is van toepassing op de Website en de Disclaimer. U wordt verzocht de Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door het gebruik van de Website accepteert u de toepasselijkheid van de Disclaimer die ziet op de inhoud en het gebruik van de Website.

Gebruik website

Hoewel Lakes tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Lakes expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Ook garandeert Lakes niet dat het gebruik van de Website een foutloos en/of ononderbroken zal zijn. U dient aanwijzingen van Lakes omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Lakes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt in relatie tot de toegang tot de Website of het gebruik daarvan. De inhoud van de Website is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Lakes is het de gebruiker van de Website niet toegestaan de inhoud van de Website te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.
Lakes beheert en onderhoudt de Website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via de Website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u de Website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
U hoeft zich niet te registreren om de Website te gebruiken. Tijdens een internetsessie worden wel cookies opgeslagen voor statistische en analytische doeleinden. Cookies zijn kleine bestanden die een juiste volgorde en overdracht van gegevens naar volgende pagina’s mogelijk maken. Na het sluiten van de Website worden deze cookies verwijderd. Analytische en statistische evaluaties gebeuren louter anoniem en zonder enige persoonlijke voorkeur;
Persoonsgegevens die u via de Website achterlaat, bijvoorbeeld ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoek, worden uitsluitend gebruikt in het licht van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen.

Informatie van derden

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites, die niet het eigendom zijn van Lakes, zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Lakes niet geverifieerd. Het aanbieden van de hyperlink door Lakes houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van Lakes aan deze internetsites, hun eigenaren of de beheerders. Lakes heeft de informatie, software of producten op dergelijke internetsites van derden niet geverifieerd/gecontroleerd. Bijgevolg accepteert Lakes geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke internetsites en de aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke internetsites. Lakes zal dergelijke koppelingen verwijderen indien het geïnformeerd wordt over eventuele overtredingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Lakes, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s), behoudens informatie van derden zoals hiervoor omschreven.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Lakes, haar bestuurders, medewerkers en haar agenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Lakes op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website,
2. de informatie die op of via de Website wordt aangeboden,
3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Lakes of aan u wordt gezonden,
4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Website,
5. misbruik van de Website,
6. verlies van gegevens, en
7. aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website.

Uniforme Voorwaarden Horeca

Op alle door Lakes verstrekte offertes en door Lakes aangegane overeenkomsten, al dan niet tot stand gekomen via de Website, zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (“UVH”). Deze liggen op kantoor van Lakes Downtown B.V. ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt, tenzij expliciet vooraf anders overeengekomen. Bij strijdigheid tussen de Disclaimer en de UVH, zijn de UVH leidend.

Wijzigingen

Lakes behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Voor vragen of opmerkingen over de Website neem contact op met de beheerder van de Website via: info@lakes.nl

Bijgewerkt: augustus 2016

X